INFORMACE

1. Název

Obec Běleč

2. Důvod a způsob založení

Obec Běleč je subjekt, který vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), V současné době realizuje svoji činnost na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „Obecní zákon“).

Vznik obcí je prvotně upraven v ústavním zákoně České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kde je v článku 99 mj. uvedeno: „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, ...“. V ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., bylo uvedeno: „(1) Obcemi podle tohoto zákona jsou a) územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti tohoto zákona,“

V ustanovení § 2 odst. Obecního zákona je uvedeno:

 • (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

V ustanovení § 7 Obecního zákona je uvedeno:

 • (1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
 • (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).“

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

 • Josef Bartůněk
 • Jaroslav Čech
 • Marcel Fiala
 • Pavel Krejčí
 • Tomáš Kubále
 • Jitka Neradová
 • Stanislav Šmejkal

Starosta obce: Stanislav Šmejkal, tel. 724189517, e-mail: smejkal@obecbelec.cz

Místostarostka obce: Jitka Neradová

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Běleč 22, PSČ 391 43
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Běleč 22, PSČ 391 43
 • 4.3 Úřední hodiny: pondělí 08:00-12:00, čtvrtek 13:00-17:00
 • 4.4 Telefonní čísla: 381214530, 724189517
 • 4.5 Čísla faxu: nemá
 • 4.6 Adresa internetové stránky: www.obecbelec.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny: posta@obecbelec.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy: info@obecbelec.cz
 • 4.9 Datová schránka: 7wjajvb

5. Případné platby lze poukázat

24528301/0100, Komerční banka Tábor

94-1019301/0710, Česká národní banka

6. IČO

00582506

7. DIČ

CZ00582506

8. Dokumenty

Územní plán

Rozpočet a závěrečný účet

Zápisy z jednání zastupitelstva

9. Žádosti o informace

Žádost je možno podat elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo písemně - kontaktní spojení uvedeno v bodu 4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je možno podat elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo písemně - kontaktní spojení uvedeno v bodu 4.

11. Opravné prostředky

Dle ustanovení § 16 odst. 1a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se lze proti rozhodnutí Obecního úřadu Běleč odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u Obecního úřadu Běleč.

Připomínáme, že každé rozhodnutí obsahuje poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku.

Obecní úřad Běleč rozhoduje v rámci přenesené působnosti a to dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu). Řádným opravným prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu Běleč je proto v souladu s ustanovením § 53 správního řádu odvolání. Odvolání podává dle ustanovení § 54 odst. 1 a 2 správního řádu účastník řízení písemně u Obecního úřadu Běleč ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup úřadu při vyřizování žádostí - § 5 odst. 1 písm. d) Zákona

Postup, který musí Obecní úřad Běleč dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání je upraven v ustanoveních § 14, §14a a §15 zákona takto:

ObecníObecního úřadu Běleč úřad Běleč poté, kdy obdrží žádost o poskytnutí informace

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle §14 odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Závažné důvody jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 14 odst. 7 zákona takto:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Pokud Obecní úřad Běleč žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy žádost odloží z důvodu, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti nebo z důvodu, že žádost neobsahuje údaje o tom kdo ji podává a komu je určena.

Jestliže Obecní úřad Běleč ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí o tom, že žádosti nevyhověl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

12. Formuláře

Není k dispozici.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Není k dispozici.

14. Předpisy

Vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

Není k dispozici.

16. Licenční smlouvy

Není k dispozici.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy a poskytnuté informace

18. Doplňující informace

19. Informace o zpracování osobních údajů Obcí Běleč

Ověřování podpisů a listin dle zákona. 21/2006 Sb., o ověřování

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 10 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Stížnosti občanů

 • Účel zpracování: příjem a vyřizování stížností, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně právních vztahů a všech povinností s nimi spojených dle zákoníku práce a navazujících zákonů (zejména daně, sociální a zdravotní pojištění)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – zdravotní stav
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci
 • Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
 • Doba uchování: až 50 let dle spisového řádu

Střet zájmů - registr oznámení

 • Účel zpracování: vedení registru oznámení dle § 14 odst. 1 písm. g zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci
 • Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci
 • Doba uchování: 5 let

Petice

 • Účel zpracování: příjem a vyřizování petic, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 10 let

Místní referendum

 • Účel zpracování: provádění místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 10 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků, dle zákona č. 280/2009Sb. daňový řád, a zákona 565/1990 412/2005Sb., o místních poplatcích,
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 20 let

Veřejné zakázky

 • Účel zpracování: realizace zakázky, uzavírání smluv a objednávek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 10 let

Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací

 • Účel zpracování: postup dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 1 rok

Poskytování informací dle zákona č. 123/19989 Sb., o svobodné přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Řízení vedená podle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Účel zpracování: regulace stavební činnosti - vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s fyzickými i právnickými osobami
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby

Přidělování čísel popisných a evidenčních

 • Účel zpracování: označování staveb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby

Nálezy věcí a zvířat

 • Účel zpracování: evidence a přihlášení nálezu věci nebo zvířete dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 3 roky

Oznámení od občanů (veřejnosti)

 • Účel zpracování: evidence oznámení (podnětů) od občanů, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce, právnické a fyzické osoby v ČR
 • Doba uchování: 3 roky

Zjišťování totožnosti osoby při právním zájmu jiného občana

 • Účel zpracování: poskytnutí totožnosti osoby při právním zájmu další osoby, dle §12 odst. 2 písm. e),f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce, fyzická osoba v ČR i v zahraničí
 • Doba uchování: 3 roky

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce, + jiní příjemci – právnické a fyzické osoby v ČR
 • Doba uchování: 75 let, u poskytnutí údajů z informačního systému EO 5 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Smlouvy o kulturním vystoupení, o spolupráci, o dílo, o vytvoření díla

 • Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření díla a jeho dalším užití, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

Smlouva darovací, o pronájmu, o výpůjčce

 • Účel zpracování: žádosti, administrace, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, smlouvy o výpůjčce
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 let

ZPRAVODAJ OBCE

AKCE V OBCI

ADRESA

Obec Běleč
391 43 Běleč 22
pondělí 08-12 hod
čtvrtek 13-17 hod
email: info@obecbelec.cz
účet: 24528301/0100

STAROSTA

Stanislav Šmejkal
tel: 724189517
email: smejkal@obecbelec.cz